Σας πληροφορούμε ότι ο αγιασμός στο σχολείο μας θα

 γίνει την

 Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 8:30 π.μ.