ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές για την Πρώτη (Α΄) Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα γίνονται από την 2/6/2014 μέχρι και 20/6/2014, όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 7:30 μέχρι 12:00.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
2. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού (θα πρέπει να έχουν γίνει όλα τα εμβόλια)
3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (το έντυπο θα δίνεται από το σχολείο)
4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του παιδιού (απόδειξη Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λ.π.)
5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου
Στην Α΄ τάξη για το νέο σχολικό έτος 2014 – 2015 εγγράφονται τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2008 έως 31-12-2008

 

Advertisement