Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία
Α1.Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων

 1. Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων για το
  σχολικό έτος 2021 – 2022 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με
  ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή οι
  μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της
  φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της
  Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών. Ειδικότερα:
  ● Στην Ελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην
  κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά
  κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς
  και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
  ● Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην
  κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και
  προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.
 2. Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη
  γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν
  ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν
  ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν
  απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή
  τους στην εν λόγω δοκιμασία.
  Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας
  δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών (150 min).
 3. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ δεξιοτήτων) λαμβάνει χώρα στις
  εγκαταστάσεις των Προτύπων Γυμνάσιων και σε όμορα σχολεία, τα οποία ορίζονται
  ως εξεταστικά κέντρα ή σε άλλους πρόσφορους χώρους, σε περίπτωση που οι
  διαθέσιμες, ανά Πρότυπο Γυμνάσιο, σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν για την
  συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων υποψηφίων. Οι χώροι διεξαγωγής της
  δοκιμασίας ανά Πρότυπο Γυμνάσιο καθώς και η κατανομή των υποψηφίων, ανά
  εξεταστικό κέντρο, ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου
  Προτύπου Σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του ή, σε περίπτωση χαρακτηρισμού ενός
  Γυμνασίου ως Π.Σ. του/της Διευθυντή/ντριας του Π.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας
  του σχολείου ως Π.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο
  ανακοίνωσης της.
 4. Ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 28
  Ιουνίου 2021.
 5. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα της Α΄ τάξης Γυμνασίου
  Προτύπου Σχολείου καθορίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, με
  απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων
  (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου Επιστημονικού
  Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
  καθώς και στην ιστοσελίδα του οικείου σχολείου. Σε περίπτωση ίδρυσης ή
  χαρακτηρισμού ενός Γυμνασίου ως Π.Σ. η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου
  χορηγείται από τον/την Διευθυντή/ντρια του Π.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του
  σχολείου ως Π.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο υποβολής της
  εισήγησης.
  Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων
  στα Πρότυπα Γυμνάσια
 6. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται να
  συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο
  Γυμνάσιο, υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
  Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 73160/Δ6/12-6-
  2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και
  Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και
  Πειραματικά Σχολεία» (Β’2260), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την υποβολή
  της αίτησης, οι αιτούντες/ούσες λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
  ταχυδρομείου, που δήλωσαν, αποδεικτικό υποβολής που φέρει τον κωδικό της
  αίτησης και το κλειδί της αίτησης.
  Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την 28 η Μαΐου έως την 17η
  Ιουνίου 2021.

  Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται για το
  σχολικό έτος 2021-2022 να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε έως ένα Πρότυπο
  Γυμνάσιο. Δικαιούνται επίσης να καταθέσουν αίτηση και για ένα μόνο Πειραματικό
  Γυμνάσιο. Η κατάθεση της αίτησης σε ένα Πρότυπό Γυμνάσιο δεν αποκλείει τη
  δυνατότητα υποβολής αίτησης για εισαγωγή και σε έως ένα Πειραματικό Γυμνάσιο
  και αντίστροφα.
 7. Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων σε ένα Πρότυπο Σχολείο
  επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.
  Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 8. Ως υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται οι
  μαθητές/τριες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) και
  υπάγονται σε μία από τις παρακάτω δυο ομάδες: ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΕΔΩ
Advertisement